Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

how can i suppress istart webssearches please

  • 5 trả lời
  • 34 gặp vấn đề này
  • 27231 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Mafre

more options

i wish to delete a browser hyjacker called istart webssearches

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

Giải pháp được chọn

more options

Do a malware check with several malware scanning programs on the Windows computer. Please scan with all programs because each program detects different malware. All these programs have free versions.

Make sure that you update each program to get the latest version of their databases before doing a scan.

You can also do a check for a rootkit infection with TDSSKiller.

See also:

more options

Thank you very much for your help. istart webssearches is now removed. Thanks again.

more options

Hi. As Istart.webssearches.com hijacker can disguise as a system file and bypass many anti-virus tools, I kindly advise that you take manual removal guide to completely get rid of this trouble. I found an effective post. Hope it helps anyone else as well. http://pcvirusesremoval.blogspot.com/.../get-rid-of-istartwebssearchescom-virus.html

more options

Hi, The url above is linking to a malware, if you want a free and effective solution go to this page: http://www.how-to-remove.com/istart-webssearches-com/

Được chỉnh sửa bởi Mafre vào