Import Bookmarks from an HTML file

Chưa có ai giúp dịch bài viết này sang tiếng Việt cả :( Rất mong nhận được sự đóng góp từ bạn. (một lưu ý nhỏ, hãy tham khảo cách mà SUMO hoạt động trong việc bản địa hóa trước nhé tham khảo tại đây), nếu không còn vấn đề gì nữa, tại sao bạn không giúp dịch bài viết này ngay! Cùng bắt đầu: Bắt đầu dịch

This article explains how to import an HTML bookmarks file formatted in the Netscape Bookmarks format.

Before proceeding, you should make a backup of your current bookmarks. You can do this by opening the Bookmarks Library window (explained below), then selecting f60cc26c38fc04cce87eb6ea6ec8c400-1259975468-619-1.png Import and Backup and choosing Backup…. This will create a Firefox bookmark backup file in JSON format.

Note: The imported bookmarks will be added to your existing bookmarks, which may result in duplicate bookmarks. You can delete unwanted Firefox bookmarks before importing a new set of bookmarks, but this can be time-consuming. If you wish, you can delete all of your bookmarks at once from Firefox Safe Mode by selecting the Delete all bookmarks except for backups option and restarting Firefox.
  1. Click the 57 library icon , then click Bookmarks. Scroll to the bottom and click Show all Bookmarks. Click the Bookmarks button Bookmarks-29 and select Show All Bookmarks to open the Library window.

  2. From the toolbar on the Library window, click f60cc26c38fc04cce87eb6ea6ec8c400-1259975468-619-1.png Import and Backup and choose Import Bookmarks from HTML....
    Importing HTML Bookmarks - Win fx7
  3. In the Import Bookmarks File window that opens, navigate to the bookmarks HTML file you are importing and select the file.
  4. Click the Open button. The Import Bookmarks File window will close.
  5. Close the Library window.

The bookmarks in the selected HTML file will be added to your Firefox bookmarks within the Bookmarks Menu directory.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Những người dùng đã giúp viết bài này: AliceWyman, Chris Ilias, Michael Verdi, scoobidiver, Swarnava Sengupta, Ben, user669794, Lan, pollti. Bạn cũng có thể trợ giúp. Tìm hiểu thêm.