ప్రాధాన్యతలను add-ons నిర్వహించండి మరియు

అనుకూలీకరణకు సెట్టింగులను ద్వారా Firefox మీదే చేయండి మరియు add-ons

ఇంగ్లీషులో