స్థాపన, తాజాకరణ

ఫైర్‌ఫాక్స్‌ను ఎలా స్థాపించుకోవాలి, తాజాగా ఉంచుకోవాలి

ఇంగ్లీషులో