Clear cookies and site data in Firefox

Askush nuk ka ndihmuar ende të përkthehet ky artikull. Nëse dini tashmë si funksionon përkthimi i artikujve të SUMO-s, filloni të përktheni që tani. Nëse doni të mësoni se si të përktheni artikuj për SUMO-n, ju lutemi, filloni nga këtu.

Cookies are stored on your computer by websites you visit and contain information such as site preferences or login status. This article describes how to delete Firefox cookies, other site data and cached web content.

Clear cookies for the current website

To delete cookies and site data for a website you're currently visiting:

 1. Click the padlock Fx70GreyPadlock at the left of the address bar.
  Fx70ClearSiteDataSingleSiteFx87SiteInfo-ClearCookies
 2. Click Clear Cookies and Site data.

Clear cookies for any website

To delete cookies for any single website:

 1. In the Menu bar at the top of the screen, click Firefox and select Preferences. Click the menu button Fx57Menu and select OptionsPreferences.Click the menu button Fx89menuButton and select Settings.

 2. Select the Privacy & Security panel and go to the Cookies and Site Data section.
  Fx68CookiesAndSiteDataFx79CookiesAndSiteData
 3. Click the Manage Data… button. The Manage Cookies and Site Data dialog will appear.
 4. In the Search websites field, type the name of the site whose cookies you want to remove. Items that match your search will be displayed.
  Fx68ManageCookiesSiteData-RemoveSelected
  • To remove all cookies and storage data for the website, click Remove All Shown.
  • To remove selected items, select an entry and click Remove Selected.
 5. Click Save Changes.
 6. In the Removing Cookies and Site Data confirmation dialog that opens, click OK.
 7. Close the about:preferences page.

To learn more about managing site data in Firefox, see Manage local site storage settings.

Note: You can use the Storage Inspector to remove individual cookies for a specific website, via the right-click context menu. To open the Storage Inspector, go to the menu button Fx57Menu Web Developer submenu or press Shift + F9 on the keyboard.

Clear all cookies, site data and cache

 1. In the Menu bar at the top of the screen, click Firefox and select Preferences. Click the menu button Fx57Menu and select OptionsPreferences.Click the menu button Fx89menuButton and select Settings.

 2. Select the Privacy & Security panel and go to the Cookies and Site Data section.
 3. Click the Clear Data… button. The Clear Data dialog will appear.
  Fx68CookiesAndSiteData-ClearData
  • Cookies and Site Data (to remove login status and site preferences) and Cached Web Content (to remove stored images, scripts and other cached content) should both be check marked.
 4. Click Clear.

Clear all cookies and keep other data

To delete only cookies while keeping other data, do the following:

 1. Click the menu button Fx57Menu and click Library (or click the Library button 57 library icon in the toolbar).
 2. Click History and then click Clear Recent History….
 3. Set Time range to clear: to Everything.
  Fx63ClearRecentHistory-CookiesFx76ClearRecentHistory-Cookies
 4. Select Cookies and make sure that other items you want to keep are not selected.
 5. Click Clear NowOK to clear all cookies and close the Clear All History window.

Qe i dobishëm ky artikull?

Ju lutemi, prisni...

Në shkrimin e këtij artikulli ndihmuan këta persona të mirë:

Illustration of hands

Vullnetar

Shtoni dhe ndani me të tjerët ekspertizën tuaj. Përgjigjuni pyetjeve dhe përmirësoni bazën tonë të dijeve.

Mësoni Më Tepër