Pytanske namjety w Firefox

Wjele pytawow (na přikład Yahoo, Google, Bing a druhe) poskića pytanske namjety, kotrež na častych pytanjach bazuja, kotrež druzy wužiwarjo hižo přewjedźechu, hdyž za słowom abo słowami pytachu, kotrež wy tež zapodawaće. Jeli funkcija pytanske namjety je zmóžnjena, so tekst, kotryž do pytanskeho pola zapisujeće, k pytawje sćele, kotraž słowa analyzuje a lisćinu wotpowědnych pytanjow zwobraznjuje.

search suggestions Pytanske namjety

Kak pytanske namjety funguja

Jeli pytanski namjet widźiće, kotryž wašemu pytanskemu wurazej wotpowěduje, klikńće na njón, zo byšće wuslědki za tutón pytanski wuraz widźał. To móže čas lutować a wam pomhać, to namakać, za čimž pytaće bjez toho, zo byšće dyrbjał wjele pisać.

Hdyž pytanske namjety zmóžnjeće, budu so klučowe słowa, kotrež do pytanskeho pola zapisujeće, na standardnu pytawu słać - chibazo zda so, zo URL abo hostmjeno zapisujeće. K polam, z kotrymiž móžeće pytać, słušeja:

  • pytanske polo
  • startowe strony (hlejće na wobrazu horjeka)
  • adresowe polo (hdźež dadźa so pytanske namjety separatnje znjemóžnić)

Standardna pytawa móže tute informacije po swojich prawidłach priwatnosće zběrać a wužiwarjo, kotřiž su wot tutych zběranych informacijow potrjecheni, nochcedźa, zo so pytanske namjety zmóžnjeja. Pytanske namjety su po standardźe w priwatnym modusu znjemóžnjene. Dyrbiće tutu funkciju we woknje priwatneho modusa eksplicitnje zmóžnić, zo byšće je w priwatnym modusu wužiwał.

Pytanske namjety zmóžnić abo znjemóžnić

Pytanske namjety dadźa so kóždy čas zmóžnić abo znjemóžnić. Stajće abo wotstrońće hóčku w kašćiku pódla Pytanske namjety podać we wotrězku Pytać nastajenjownastajenjow: check searchsug Nastajenja pytać

  • Zo byšće pytanske namjety w adresowym polu widźał, stajće hóčku do kašćika pódla Pytanske namjety we wuslědkach adresoweho pola pokazać.
Zhońće wjace wo rjadowanju pytanskich namjetow: Pytanske namjety w pytanskim polu Firefox wužiwać
// Tući lubi ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać: milupo. Móžeće tež pomhać - zhońće, kak.

Je tutón nastawk wužitny był? Prošu čakajće…

Dobrowólnik za pomoc Mozilla