Wužiwarske mjena a hesła so njeskładuja

Firefox zatwarjene rjadowanje hesłow wobsahuje, kotrež wam zmóžnja, wužiwarske mjena a hesła rjadować, kotrež wužiwaće, zo byšće so pola websydłow přizjewił. Tutón nastawk wopisuje, čehodla so waše přizjewjenja snano njeskładuja.

Nastajenja Firefox za přizjewjenja a hesła

Jeli sće funkciju awtowudospołnjenja znjemóžnił, Firefox waše přizjewjenske informacije njezapisa. Zo byšće tute nastajenje změnił:

  1. Klikńće na menijowe tłóčatko fx57menuFx89menuButton, zo byšće menijowe wokno wočinił.
  2. Klikńće na Přizjewjenja a hesłaHesła.
  3. Klikńće na meni přizjewjenjow Firefox (tři dypki) a potom na NastajenjaNastajenja.

    lockwise pref 70Fx76LockwiseMenuOptionsFx89logins3dotMenu-win
    • Wokno nastajenjow Firefox Priwatnosc a wěstota so z wotrězkom Přizjewjenja a hesła wočini.
  4. Přidajće hóčku pódla Prašeć so, hač so maja přizjewjenja a hesła składować, zo byšće namołwu widźał.
  5. Přidajće hóčku pódla Přizjewjenja a hesła awtomatisce zapisać. Potom njetrjebaće je kóždy raz zapisać.

Nětko, hdyž sće Firefox konfigurował, zo by sej hesła spomjatkował, spytajće so pola sydła znowa přizjewić.

Softwara zrjadowaka hesłow

Maće snano softwaru zrjadowaka hesłow, na přikład jako funkciju we wěstotnej softwarje, kotraž Firefox při składowanju hesłow haći. Přepruwujće softwarowe nastajenja swojeho zrjadowaka hesłow. Za dalše informacije hlejće Hdźe so přizjewjenja składuja?

Zdźělenka „Hesło składować“ so njepokazuje

Někotre wersije grafikowych ćěrjakow maja problemy zdźělenki pokazać. Zo byšće hladał, hač to was nastupa, přewjedźće kroki w nastawku Problemy z rozšěrjenjemi, drastami a hardwarowym pospěšenjom rozrisać.

Websydła składowanje hesłow zakazuja

Někotre websydła z wěstotnych přičinow składowanje hesłow zakazuja. Jeli sće horjeka podate kroki přewjedł, ale žanu namołwu njedóstawa, hesło składować, mjeztym zo so pola wěsteho websydła přizjewjeće, je te sydło snano składowanje hesłow zakazało.Bazuje na informacijach nastawka User name and password not remembered (mozillaZine KB)

Je tutón nastawk wužitny był?

Prošu čakajće…

Slědowacy wulkotni ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćće a dźělće swoju kompetencu z druhimi. Wotmołwće na prašenja a polěpšće našu wědowu datowu banku.

Dalše informacije