Tykac Flash aktualny źaržaś a problemy rozwězaś

Tykac Adobe Flash Player wobglědowaka wam zmóžnja, se wideo a animěrowane wopśimjeśe w Firefox woglědaś. Toś ten nastawk wopśimujo informacije wó testowanju, instalěrowanju, aktualizěrowanju, wótinstalěrowanju a rozwězowanju problemow tykaca Adobe Flash.

Glědajśo: Funkcija Firefox za aktualizěrowanje softwary njeaktualizěrujo zainstalěrowane tykace. Glejśo bok Adobe Security bulletins and advisories za informacije wó wěstotnych a stabilnostnych problemach, kótarež wobwliwuju Adobe Flash Player a druge produkty Adobe.

Flash testowaś

Woglědajśo se k testowańskemu bokoju Adobe, aby glědał, lěc tykac Flash jo zainstalěrowany a pórědnje funkcioněrujo. Jolic bok dajo wam k wěsći, až Flash njejo zainstalěrowany, cytajśo nastawk Tykac Flash instalěrowaś, aby wideo, animacije a graśa pokazał abo cytajśo pśiducy wótrězk wó tom, kak možośo nejnowšy tykac Flash instalěrowaś.

Flash instalěrowaś abo aktualizěrowaś

Pó standarźe tykac Flash aktualizěrujo se awtomatiski. Jolic bok Mozilla Pśespytajśo swóje tykace abo testowański bok Adobe dajo k wěsći, až Flash jo zestarjony a wy njocośo na awtomatiske aktualizěrowanje cakaś, móžośo Flash pśez ześěgowanje a instalěrowanje nejnowšeje wersije Adobe manuelnje aktualizěrowaś.

Aby pśeglědował, lěc waša instalacija Flash jo aktualna, woglědajśo se k bokoju Mozilla Pśespytajśo swóje tykace. Jolic dajo k wěsći, až Flash jo zestarjony, móžośo Flash pśez ześěgowanje a instalěrowanje nejnowšeje wersije Adobe aktualizěrowaś.

 1. Źiśo k ześěgnjeńskemu bokoju wótgrawaka Flash Adobe a ześěgniśo instalěrowański program Flash.
  Glědajśo: Ześěgnjeński bok Adobe móžo kontrolny kašćik za opcionalnu softwaru wopśimowaś (ako na pśikład Google Chrome abo McAfee Security Scan), kótaryž jo pó standarźe zmóžnjony. Jolic njewótpórajośo kokulku w kontrolnem kašćiku, nježli až ześěgnjośo, buźo se toś ta software na wašom licadle instalěrowaś, gaž startujośo instalěrowański program Flash.
 2. Gaž ześěgnjenje jo dokóńcone, zacyńśo Firefox.

  Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk Firefox a wubjeŕśo pótom na SkóńcyśKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Dataja a wubjeŕśo pótom SkóńcyśKlikniśo na menijowej rědce na meni Firefox a wubjeŕśo Firefox skóńcyśKlikniśo górjejće we woknje Firefox na meni Dataja a wubjeŕśo Skóńcyś.

  Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a pótom na symbol „Firefox skóńcyś“„Firefox skóńcyś“ Close 29 .

 3. Wócyńśo dataju instalěrowańskego programa, kótaruž sćo ześěgnuł, a slědujśo instrukcijam.
Pokaz: Jolic maśo problemy z instalěrowańskim programom Flash ze ześěgnjeńskego boka Adobe, móžośo toś ten wótkaz instalěrowańskego programa Flash wužywaś, aby dopołny instalěrowański program direktnje ześěgnuł.
 1. Źiśo k ześěgnjeńskemu bokoju wótgrawaka Flash Adobe a ześěgniśo instalěrowański program Flash.
 2. Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk Firefox a wubjeŕśo pótom na SkóńcyśKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Dataja a wubjeŕśo pótom SkóńcyśKlikniśo na menijowej rědce na meni Firefox a wubjeŕśo Firefox skóńcyśKlikniśo górjejće we woknje Firefox na meni Dataja a wubjeŕśo Skóńcyś.

  Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a pótom na symbol „Firefox skóńcyś“„Firefox skóńcyś“ Close 29 .

 3. Wócyńśo dataju, kótaruž sćo ześěgnuł (t. gr. install_flash_player_osx_intel.dmg).
 4. Wócyńśo w Finder Install Adobe Flash Player.app, aby instalěrowański program startował, a slědujśo pótom instrukcijam.
 1. Źiśo k ześěgnjeńskemu bokoju wótgrawaka Flash Adobe.
 2. Ześěgniśo dataju (t. gr. install_flash_player_"version"_linux."processor".tar.gz), gaž was pšose.
 3. Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk Firefox a wubjeŕśo pótom na SkóńcyśKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Dataja a wubjeŕśo pótom SkóńcyśKlikniśo na menijowej rědce na meni Firefox a wubjeŕśo Firefox skóńcyśKlikniśo górjejće we woknje Firefox na meni Dataja a wubjeŕśo Skóńcyś.

  Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a pótom na symbol „Firefox skóńcyś“„Firefox skóńcyś“ Close 29 .

 4. Wócyńśo terminalowe wokno (klikniśo w Gnome na meni Anwendungen, wubjeŕśo Zubehör a pótom Terminal.)
 5. Změńśo zapis, źož sćo dataju składł, kótaruž sćo ześěgnuł (na pś. cd /home/user/Downloads) w terminalowem woknje.
 6. Ekstrahěrujśo libflashplayer.so z dataje, kótaruž sćo ześěgnuł z pśikazom tar -zxvf install_flash_player_"version"_linux."processor".tar.gz.
 7. Kopěrujśo ekstrahěrowanu dataju libflashplayer.so ako superwužywaŕ do pódzapisa plugins swójogo instalaciskego zapisa Firefox. Jolic jo se na psikład Firefox do zapisa /usr/lib/mozilla zainstalěrował, wužyjśo pśikaz sudo cp libflashplayer.so /usr/lib/mozilla/plugins a zapódajśo pótom swójo superwužywarske gronidło, gaž was wó to pšose.

  0a85171f1802a3b0d9f46ffb997ddc02-1260326970-447-1.png

Flash wótinstalěrowaś

Za instrukcije wó wótinstalěrowanju Flash, glejśo bok pomocy Adobe, Wótgrawak Flash wótinstalěrowaś - WindowsWótgrawak Flash wótinstalěrowaś - Mac OS.

Glědajśo: Wótinstalěrowański program Adobe wulašujo Flash ze wšych wobglědowakow, źož njejo zatwarjony, inkluziwnje Internet Explorer. Dostanjośo napominanje, Flash znowego instalěrowaś, gaž woglědujośo se k bokoju, kótaryž jen trjeba, ako na pśikład testowański bok Adobe.

Problemy rozwězaś

Tykac Flash njefunkcioněrujo

Jolic testowański bok Adobe pokazujo, až Flash samo njefunkcioněrujo, gaž sćo nejnowšu wersiju zainstalěrował, jo waš tykac snaź znjemóžnjony. Aby se pśeznanił, az Flash jo zmóžnjony,

 1. Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk FirefoxKlikniśo na menijowej rědce na meni RědyKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Rědy a pótom na Dodanki. Rejtark zastajonika dodankow se wócynijo. Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a wubjeŕśo Dodanki. Zastojnik dodankow se wócynijo.

  Meni Dodanki
 2. Wubjeŕśo w rejtarku zastojnika dodankow wótrězk Tykace.

Jolic tykac Flash jo znjemóžnjony, wubjeŕśo Pśecej aktiwěrowaś we wuběrańskem meniju.

Flash funkcioněrujo w Internet Explorer abo Chrome, ale nic w Firefox

Su tśi rozdźělne typy wótgrawakow Flash: wersija ActiveX za Internet Explorer, wersija Chrome, zatwarjona we wobglědowaku a tykacowa wersija za Firefox a někotare druge wobglědowaki. Jolic cośo, až Flash funkcioněrujo w Firefox, musyśo tykacowu wersiju instalěrowaś, ako jo górjejce wujasnjone.

Wiźiśo napominanje "Adobe Flash aktiwěrowaś"

Jolic wiźiśo napominanje "Adobe Flash aktiwěrowaś", město wopśimjeśa Flash, sćo pak tykac Flash w zastojniku dodankow na "Za aktiwěrowanje se pšašaś" stajił, pak Firefox jo awtomatiskemu startowanjeju njewěsteje wersije Flash zajźował. Klikniśo na powěźeńku "Adobe Flash aktiwěrowaś", aby dowólił, až wopśimjeśe Flash se zacytujo (jolic to se njestawa, zacytajśo bok znowego a wopytajśo hyšći raz). Za dalšne informacije glejśo nastawki Set Adobe Flash to "click to play" on Firefox a Cogodla musym tykace pśez kliknjenje aktiwěrowaś?.

Tykac Adobe Flash jo se wowalił

Jolic wiźiśo toś tu powěźeńku město wopśimjeśa Flash, glejśo Tykac Adobe Flash jo se wowalił - zadoraś, až se to znowego stanjo a Šćitany modus Adobe Flash.

Warnowanje wó njereagěrujucem tykacu

Firefox buźo warnowański dialog pokazowaś, joli tykac Flash trjeba wěcej casa za zacytowanje ako wóčakane:

warning-unresponsive-plugin

Glejśo nastawk Warning Unresponsive plugin - What it means and how to fix it za definitiwne rozwězanja a nuzne rozwězanja.

Połna wobrazowka wideo Flash se njezwobraznja

Glejśo Flash videos won't play full screen.

Wótgrawanje wideo Flash zawinujo, až Firefox wisy

Jolic Firefox južo njereagěrujo abo jolic tykac Flash wisy abo pśestanjo funkcioněrowaś, gaž wideo abo graśa se wótgrawaju, wopytajśo te rozwězanja:

Druge problemy a rozwězanja FlashBazěrujo na informacijach z nastawka Flash (mozillaZine KB)

// Toś te pśijazne luźe su pomógli, toś ten nastawk pisaś: milupo. Móžośo teke pomagaś - zgóńśo, kak.

Jo toś ten nastawk wužytny był? Pšosym cakajśo…

Pśinosujśo ako dobrowólnik k pomocy Mozilla