Tykac Flash aktualny źaržaś a problemy rozwězaś

Kóńc pódpěry za Flash: Ako druge wobglědowaki a Adobe Firefox pódpěru za Flash kóńc 2020 skóńcyjo. Pšosym glejśo End of support for Adobe Flash za dalšne informacije.

Tykac Adobe Flash Player wobglědowaka wam zmóžnja, se wideo a animěrowane wopśimjeśe w Firefox woglědaś. Toś ten nastawk wopśimujo informacije wó testowanju, instalěrowanju, aktualizěrowanju, wótinstalěrowanju a rozwězowanju problemow tykaca Adobe Flash.

Funkcija Firefox za aktualizěrowanje softwary njeaktualizěrujo zainstalěrowane tykace. Glejśo bok Adobe Security bulletins and advisories za informacije wó wěstotnych a stabilnostnych problemach, kótarež wobwliwuju Adobe Flash Player a druge produkty Adobe.

Flash testowaś

Woglědajśo se k testowańskemu bokoju Adobe Flash, aby glědał, lěc tykac Flash jo zainstalěrowany a pórědnje funkcioněrujo. Jolic bok dajo wam k wěsći, až Flash njejo zainstalěrowany, cytajśo pśiducy wótrězk wó tom, kak možośo nejnowšy tykac Flash instalěrowaś.

Flash instalěrowaś abo aktualizěrowaś

Pó standarźe tykac Flash aktualizěrujo se awtomatiski. Jolic bok pomocy Adobe Flash Player dajo k wěsći, až Flash jo zestarjony a wy njocośo na awtomatiske aktualizěrowanje cakaś, móžośo Flash pśez ześěgowanje a instalěrowanje nejnowšeje wersije Adobe manuelnje aktualizěrowaś.

Aby pśeglědował, lěc waša instalacija Flash jo aktualna, woglědajśo se k bokoju bokoju pomocy Adobe Flash. Jolic dajo k wěsći, až Flash jo zestarjony, móžośo Flash pśez ześěgowanje a instalěrowanje nejnowšeje wersije Adobe aktualizěrowaś.

 1. Źiśo k ześěgnjeńskemu bokoju wótgrawaka Flash Adobe a ześěgniśo instalěrowański program Flash.
  Glědajśo: Ześěgnjeński bok Adobe móžo kontrolny kašćik za opcionalnu softwaru wopśimowaś (ako na pśikład Google Chrome abo McAfee Security Scan), kótaryž jo pó standarźe zmóžnjony. Jolic njewótpórajośo kokulku w kontrolnem kašćiku, nježli až ześěgnjośo, buźo se toś ta software na wašom licadle instalěrowaś, gaž startujośo instalěrowański program Flash.
 2. Gaž ześěgnjenje jo dokóńcone, zacyńśo Firefox.

  Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a wubjeŕśo Skóńcyśskóńcyś Close 29.

  Klikniśo na meni Firefox Fx57Menu a wubjeŕśo Skóńcyś. Klikniśo na meni Firefox górjejce na wobrazowce a wubjeŕśo Firefox skóńcyś.Klikniśo na meni Firefox Fx57Menu a wubjeŕśo Skóńcyś.

 3. Wócyńśo dataju instalěrowańskego programa, kótaruž sćo ześěgnuł, a slědujśo instrukcijam.
Pokaz: Jolic maśo problemy z instalěrowańskim programom Flash ze ześěgnjeńskego boka Adobe, móžośo toś ten wótkaz instalěrowańskego programa Flash wužywaś, aby dopołny instalěrowański program direktnje ześěgnuł.
 1. Źiśo k ześěgnjeńskemu bokoju wótgrawaka Flash Adobe a ześěgniśo instalěrowański program Flash.
 2. Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a wubjeŕśo Skóńcyśskóńcyś Close 29.

  Klikniśo na meni Firefox Fx57Menu a wubjeŕśo Skóńcyś. Klikniśo na meni Firefox górjejce na wobrazowce a wubjeŕśo Firefox skóńcyś.Klikniśo na meni Firefox Fx57Menu a wubjeŕśo Skóńcyś.

 3. Wócyńśo dataju, kótaruž sćo ześěgnuł (t. gr. install_flash_player_osx_intel.dmg).
 4. Wócyńśo w Finder Install Adobe Flash Player.app, aby instalěrowański program startował, a slědujśo pótom instrukcijam.
 1. Źiśo k ześěgnjeńskemu bokoju wótgrawaka Flash Adobe.
 2. Ześěgniśo dataju (t. gr. install_flash_player_"version"_linux."processor".tar.gz), gaž was pšose.
 3. Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a wubjeŕśo Skóńcyśskóńcyś Close 29.

  Klikniśo na meni Firefox Fx57Menu a wubjeŕśo Skóńcyś. Klikniśo na meni Firefox górjejce na wobrazowce a wubjeŕśo Firefox skóńcyś.Klikniśo na meni Firefox Fx57Menu a wubjeŕśo Skóńcyś.

 4. Wócyńśo terminalowe wokno (klikniśo w Gnome na meni Anwendungen, wubjeŕśo Zubehör a pótom Terminal.)
 5. Změńśo zapis, źož sćo dataju składł, kótaruž sćo ześěgnuł (na pś. cd /home/user/Downloads) w terminalowem woknje.
 6. Ekstrahěrujśo libflashplayer.so z dataje, kótaruž sćo ześěgnuł z pśikazom tar -zxvf install_flash_player_"version"_linux."processor".tar.gz.
 7. Kopěrujśo ekstrahěrowanu dataju libflashplayer.so ako superwužywaŕ do pódzapisa plugins swójogo instalaciskego zapisa Firefox. Jolic jo se na psikład Firefox do zapisa /usr/lib/mozilla zainstalěrował, wužyjśo pśikaz sudo cp libflashplayer.so /usr/lib/mozilla/plugins a zapódajśo pótom swójo superwužywarske gronidło, gaž was wó to pšose.

  0a85171f1802a3b0d9f46ffb997ddc02-1260326970-447-1.png

Flash wótinstalěrowaś

Za instrukcije wó wótinstalěrowanju Flash, glejśo bok pomocy Adobe, Wótgrawak Flash wótinstalěrowaś - WindowsWótgrawak Flash wótinstalěrowaś - Mac OS.

Glědajśo: Wótinstalěrowański program Adobe wulašujo Flash ze wšych wobglědowakow, źož njejo zatwarjony, inkluziwnje Internet Explorer. Dostanjośo napominanje, Flash znowego instalěrowaś, gaž woglědujośo se k bokoju, kótaryž jen trjeba, ako na pśikład bok pomocy Adobe Flash Player.

Problemy rozwězaś

Tykac Flash njefunkcioněrujo

Jolic bok pomocy Adobe Flash Player pokazujo, až Flash samo njefunkcioněrujo, gaž sćo nejnowšu wersiju zainstalěrował, jo waš tykac snaź w zastojniku dodankow znjemóžnjony. Aby se pśeznanił, az Flash jo zmóžnjony,

 1. Klikniśo na menijowy tłocašk Fx57menu pótom na Dodanki a drastwyFx57Addons-icon Dodanki a drastwyFx57Addons-icon Dodanki a wubjeŕśo Tykace.

Jolic Flash jo znjemóžnjony, klikniśo na tsidypkowy symbol a wubjeŕśo Za aktiwěrowanim se pšašaś we wuběrańskem meniju.

Tykac Flash na wěstych websedłach njefunkcioněrujo

Firefox móžo tykac Flash na wěstych websedłach blokěrowaś, jolic jogo wužywanje problemy wěstoty, malsnosći abo stability zawinujo. Za dalšne informacije hlejśo The Flash plugin is blocked on some sites by default.

Flash funkcioněrujo w Internet Explorer abo Chrome, ale nic w Firefox

Su tśi rozdźělne typy wótgrawakow Flash: wersija ActiveX za Internet Explorer, wersija Chrome, zatwarjona we wobglědowaku a tykacowa wersija za Firefox a někotare druge wobglědowaki. Jolic cośo, až Flash funkcioněrujo w Firefox, musyśo tykacowu wersiju instalěrowaś, ako jo górjejce wujasnjone.

Napominanje „Adobe Flash ausführen“

Tykac Flash jo pó standarźe na "Za aktiwěrowanim se pšašaś" nastajony. Klikniśo na powěźeńku "Adobe Flash ausführen", aby zacytanje wopśimjeśa Flash dowólił (jolic se njezacytajo, zacytajśo webbok a wopytajśo hyšći raz). Za drobnostki glejśo nastawk Cogodla musym tykace pśez kliknjenje aktiwěrowaś?.

Glědajśo: Zachopinajucy z wersiju Firefox 69, jo se wótwónoźeło nastajenje „Pśecej aktiwěrowaś“. Aby wěcej zgónił, glejśo toś ten dokument kompatibelnosći.

Tykac Adobe Flash jo se wowalił

Jolic wiźiśo toś tu powěźeńku město wopśimjeśa Flash, glejśo Tykac Adobe Flash jo se wowalił - zadoraś, až se to znowego stanjo a Šćitany modus Adobe Flash.

Warnowanje wó njereagěrujucem tykacu

Firefox buźo warnowański dialog pokazowaś, joli tykac Flash trjeba wěcej casa za zacytowanje ako wóčakane:

warning-unresponsive-plugin

Glejśo nastawk Warning Unresponsive plugin - What it means and how to fix it za definitiwne rozwězanja a nuzne rozwězanja.

Połna wobrazowka wideo Flash se njezwobraznja

Glejśo Flash videos won't play full screen.

Wótgrawanje wideo Flash zawinujo, až Firefox wisy

Jolic Firefox južo njereagěrujo abo jolic tykac Flash wisy abo pśestanjo funkcioněrowaś, gaž wideo abo graśa se wótgrawaju, wopytajśo te rozwězanja:

Druge problemy a rozwězanja Flash

 • Jolic wopśimjeśe Flash njefunkcioněrujo, se źiwnje zaźaržujo, zawinujo zmólki, abo jolic wiźiśo powěźeńku, až musyśo Flash aktualizěrowaś, samo gaby južo nejnowšu wersiju Flash zainstalěrował, wótinstalěrujśo Flash a instalěrujśo jen znowego.Bazěrujo na informacijach z nastawka Flash (mozillaZine KB)

Jo toś ten nastawk wužytny był?

Pšosym cakajśo…

Slědujuce wjelicne luźe su pomogli, toś ten nastawk pisaś:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćo a źělśo swóju kompetencu z drugimi. Wótegrońśo na pšašanja a pólěpšćo našu wědowu datowu banku.

Dalšne informacije