Tykac Flash instalěrowaś, aby wideo, animacije a graśa pokazał

Toś ten nastawk wěcej se njewótwardujo, jogo wopśimjeśe by mógło pótakem zestarjony byś.

Kóńc pódpěry za Flash: Ako druge wobglědowaki a Adobe Firefox pódpěru za Flash kóńc 2020 skóńcyjo. Pšosym glejśo End of support for Adobe Flash za dalšne informacije.


Wótgrawak Adobe Flash jo tykac, kótaryž zmóžnja wobglědowakam ako Firefox, medije Flash na webbokach zwobrazniś. Flash wužywa se cesto za animacije, wideo a graśa. Toś ten nastawk wujasnjujo, kak móžośo Flash instalěrowaś.

Gaž woglědujośo se k webbokoju, kótaraž wužywa Flash a tykac felujo, buźośo powěźeńku "Aby toś to wopśimjeśe zwobraznił, trjebaśo tykac." wiźeś, za źěle boka, kótarež pominaju se Flash (jolic scełego):

flash required fx35

Wuwjeźćo slědujuce kšace, aby nejnowšy tykac wótgrawaka Flash instalěrował.

Tykac Flash manuelnje instalěrowaś

 1. Źiśo k ześěgnjeńskemu bokoju wótgrawaka Flash Adobe a ześěgniśo instalěrowański program Flash.
  Glědajśo: Ześěgnjeński bok Adobe móžo kontrolny kašćik za opcionalnu softwaru wopśimowaś (ako na pśikład Google Chrome abo McAfee Security Scan), kótaryž jo pó standarźe zmóžnjony. Jolic njewótpórajośo kokulku w kontrolnem kašćiku, nježli až ześěgnjośo, buźo se toś ta software na wašom licadle instalěrowaś, gaž startujośo instalěrowański program Flash.
 2. Gaž ześěgnjenje jo dokóńcone, zacyńśo Firefox.

  Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a wubjeŕśo Skóńcyśskóńcyś Close 29.

  Klikniśo na meni Firefox Fx57Menu a wubjeŕśo Skóńcyś. Klikniśo na meni Firefox górjejce na wobrazowce a wubjeŕśo Firefox skóńcyś.Klikniśo na meni Firefox Fx57Menu a wubjeŕśo Skóńcyś.

 3. Wócyńśo dataju instalěrowańskego programa, kótaruž sćo ześěgnuł, a slědujśo instrukcijam.
Pokaz: Jolic maśo problemy z instalěrowańskim programom Flash ze ześěgnjeńskego boka Adobe, móžośo toś ten wótkaz instalěrowańskego programa Flash wužywaś, aby dopołny instalěrowański program direktnje ześěgnuł.
 1. Źiśo k ześěgnjeńskemu bokoju wótgrawaka Flash Adobe a ześěgniśo instalěrowański program Flash.
 2. Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a wubjeŕśo Skóńcyśskóńcyś Close 29.

  Klikniśo na meni Firefox Fx57Menu a wubjeŕśo Skóńcyś. Klikniśo na meni Firefox górjejce na wobrazowce a wubjeŕśo Firefox skóńcyś.Klikniśo na meni Firefox Fx57Menu a wubjeŕśo Skóńcyś.

 3. Wócyńśo dataju, kótaruž sćo ześěgnuł (t. gr. install_flash_player_osx_intel.dmg).
 4. Wócyńśo w Finder Install Adobe Flash Player.app, aby instalěrowański program startował, a slědujśo pótom instrukcijam.
 1. Źiśo k ześěgnjeńskemu bokoju wótgrawaka Flash Adobe.
 2. Ześěgniśo dataju (t. gr. install_flash_player_"version"_linux."processor".tar.gz), gaž was pšose.
 3. Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a wubjeŕśo Skóńcyśskóńcyś Close 29.

  Klikniśo na meni Firefox Fx57Menu a wubjeŕśo Skóńcyś. Klikniśo na meni Firefox górjejce na wobrazowce a wubjeŕśo Firefox skóńcyś.Klikniśo na meni Firefox Fx57Menu a wubjeŕśo Skóńcyś.

 4. Wócyńśo terminalowe wokno (klikniśo w Gnome na meni Anwendungen, wubjeŕśo Zubehör a pótom Terminal.)
 5. Změńśo zapis, źož sćo dataju składł, kótaruž sćo ześěgnuł (na pś. cd /home/user/Downloads) w terminalowem woknje.
 6. Ekstrahěrujśo libflashplayer.so z dataje, kótaruž sćo ześěgnuł z pśikazom tar -zxvf install_flash_player_"version"_linux."processor".tar.gz.
 7. Kopěrujśo ekstrahěrowanu dataju libflashplayer.so ako superwužywaŕ do pódzapisa plugins swójogo instalaciskego zapisa Firefox. Jolic jo se na psikład Firefox do zapisa /usr/lib/mozilla zainstalěrował, wužyjśo pśikaz sudo cp libflashplayer.so /usr/lib/mozilla/plugins a zapódajśo pótom swójo superwužywarske gronidło, gaž was wó to pšose.

  0a85171f1802a3b0d9f46ffb997ddc02-1260326970-447-1.png

Flash aktualny źaržaś

Nejnowša wersija tykaca Flash by měła lěpjej funkcioněrowaś a mjenjej cesto wowalowaś. Aby pśeglědował, lěc Flash jo aktualny, woglědajśo se k bokoju bokoju pomocy Adobe Flash Player. Jolic bok dajo k wěsći, až Flash musy se aktualizěrowaś, instalěrujśo nejnowšu wersiju manuelnje pśez to, až wuwjeźośo kšace we wótrězku górjejce.

Problemy z tykacom Flash rozwězowaś

Glejśo Tykac Flash aktualny źaržaś a problemy rozwězaś za kšace za rozwězowanje problemow z tykacom Flash.

Slědujuce wjelicne luźe su pomogli, toś ten nastawk pisaś:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćo a źělśo swóju kompetencu z drugimi. Wótegrońśo na pšašanja a pólěpšćo našu wědowu datowu banku.

Dalšne informacije