Wuslěźćo, kótaru wersiju Firefox wužywaśo

Jo cesto wažne wěźeś, kótaru wersiju Firefox wužywaśo, aby to wam pśi rozwězowanju problema pomagało abo aby wy jadnorje zgónił, lěc Firefox jo aktualny. Tak móžośo to wuslěźiś.

  • Klikniśo na menijowy tłocašk Fx57Menu, pótom na Pomoc a wubjeŕśo Wó Firefox.Klikniśo na menijowej rědce na meni Firefox a wubjeŕśo Wó Firefox. Wokno „Wó Mozilla Firefox“ se zjawijo. Wersijowy numer jo pód mjenim „Firefox“ pódany.

How jo pśikład, kak wokno Wó Firefox móžo wuglědaś: AboutFirefox71-MacOSFx86aboutFirefoxBrowserAboutFirefox71-Linux

Pśi wócynjanju wokna „Wó Firefox“ buźo se pó standarźe pytanje za aktualizaciju startowaś. Jolic jo zaktualizěrowana wersija Firefox k dispoziciji, se wóna awtomatiski ześěgnjo. Na Linux se to jano stawa, jolic wersiju wužywaśo, kótaraž sćo ześěgnuł wót websedła Mozilla; howac aktualizacije pśez paketowy zastojnik dostanjośo. Za dalšne informacije glejśo Firefox na nejnowšu wersiju aktualizěrowaś.

Pokaz: Móžośo swóju wersiju Firefox teke na boku Dalšne informacije za rozwězowanje problemow (about:support) namakaś. Waša wersija Firefox jo pód wótrězkom Zakłady nałoženja boka pódana.

Jo toś ten nastawk wužytny był?

Pšosym cakajśo…

Slědujuce wjelicne luźe su pomogli, toś ten nastawk pisaś:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćo a źělśo swóju kompetencu z drugimi. Wótegrońśo na pšašanja a pólěpšćo našu wědowu datowu banku.

Dalšne informacije