Tykac Adobe Flash jo se wowalił - zadoraś, až se to znowego stanjo

Powěźeńka „Tykac Adobe Flash jo se wowalił“ se pokazujo, gaž tykac Flash napśiski pśestanjo funkcioněrowaś. Wideo, graśe abo animacija se cesto zasej wótgrawa, gaž zacytujośo bok znowego.

Plugin crash notification Fx21

Jolic tykac Flash dalej se wowalujo, móžo aktualizěrowanje na nejnowšu wersiju tykaca Flash toś ten problem cesto rozwězaś. Toś ten nastawk wujasnjujo, kak móžośo Flash aktualizěrowaś a pokazujo dalšne rozwězowańske móžnosći.

Flash aktualizěrowaś

Nejnowša wersija tykaca Flash by měła lěpjej funkcioněrowaś a se mjenjej cesto wowaliś. Aby pśeglědował, lěc Flash jo aktualny, woglědajśo se k bokoju Mozilla Pśespytajśo swóje tykace. Jolic toś ten bok dajo wam k wěsći, až Flash musy se aktualizěrowaś, instalěrujśo nejnowšu wersiju manuelnje. Pśewjeźćo za to slědujuce kšace.

 1. Źiśo k ześěgnjeńskemu bokoju wótgrawaka Flash Adobe a ześěgniśo instalěrowański program Flash.
  Glědajśo: Ześěgnjeński bok Adobe móžo kontrolny kašćik za opcionalnu softwaru wopśimowaś (ako na pśikład Google Chrome abo McAfee Security Scan), kótaryž jo pó standarźe zmóžnjony. Jolic njewótpórajośo kokulku w kontrolnem kašćiku, nježli až ześěgnjośo, buźo se toś ta software na wašom licadle instalěrowaś, gaž startujośo instalěrowański program Flash.
 2. Gaž ześěgnjenje jo dokóńcone, zacyńśo Firefox.

  Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk Firefox a wubjeŕśo pótom na SkóńcyśKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Dataja a wubjeŕśo pótom SkóńcyśKlikniśo na menijowej rědce na meni Firefox a wubjeŕśo Firefox skóńcyśKlikniśo górjejće we woknje Firefox na meni Dataja a wubjeŕśo Skóńcyś.

  Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a pótom na symbol „Firefox skóńcyś“„Firefox skóńcyś“ Close 29 .

 3. Wócyńśo dataju instalěrowańskego programa, kótaruž sćo ześěgnuł, a slědujśo instrukcijam.
Pokaz: Jolic maśo problemy z instalěrowańskim programom Flash ze ześěgnjeńskego boka Adobe, móžośo toś ten wótkaz instalěrowańskego programa Flash wužywaś, aby dopołny instalěrowański program direktnje ześěgnuł.
 1. Źiśo k ześěgnjeńskemu bokoju wótgrawaka Flash Adobe a ześěgniśo instalěrowański program Flash.
 2. Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk Firefox a wubjeŕśo pótom na SkóńcyśKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Dataja a wubjeŕśo pótom SkóńcyśKlikniśo na menijowej rědce na meni Firefox a wubjeŕśo Firefox skóńcyśKlikniśo górjejće we woknje Firefox na meni Dataja a wubjeŕśo Skóńcyś.

  Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a pótom na symbol „Firefox skóńcyś“„Firefox skóńcyś“ Close 29 .

 3. Wócyńśo dataju, kótaruž sćo ześěgnuł (t. gr. install_flash_player_osx_intel.dmg).
 4. Wócyńśo w Finder Install Adobe Flash Player.app, aby instalěrowański program startował, a slědujśo pótom instrukcijam.
 1. Źiśo k ześěgnjeńskemu bokoju wótgrawaka Flash Adobe.
 2. Ześěgniśo dataju (t. gr. install_flash_player_"version"_linux."processor".tar.gz), gaž was pšose.
 3. Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk Firefox a wubjeŕśo pótom na SkóńcyśKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Dataja a wubjeŕśo pótom SkóńcyśKlikniśo na menijowej rědce na meni Firefox a wubjeŕśo Firefox skóńcyśKlikniśo górjejće we woknje Firefox na meni Dataja a wubjeŕśo Skóńcyś.

  Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a pótom na symbol „Firefox skóńcyś“„Firefox skóńcyś“ Close 29 .

 4. Wócyńśo terminalowe wokno (klikniśo w Gnome na meni Anwendungen, wubjeŕśo Zubehör a pótom Terminal.)
 5. Změńśo zapis, źož sćo dataju składł, kótaruž sćo ześěgnuł (na pś. cd /home/user/Downloads) w terminalowem woknje.
 6. Ekstrahěrujśo libflashplayer.so z dataje, kótaruž sćo ześěgnuł z pśikazom tar -zxvf install_flash_player_"version"_linux."processor".tar.gz.
 7. Kopěrujśo ekstrahěrowanu dataju libflashplayer.so ako superwužywaŕ do pódzapisa plugins swójogo instalaciskego zapisa Firefox. Jolic jo se na psikład Firefox do zapisa /usr/lib/mozilla zainstalěrował, wužyjśo pśikaz sudo cp libflashplayer.so /usr/lib/mozilla/plugins a zapódajśo pótom swójo superwužywarske gronidło, gaž was wó to pšose.

  0a85171f1802a3b0d9f46ffb997ddc02-1260326970-447-1.png

Hardwarowe póspěšenje w Flash znjemóžniś

Wjele problemow z Flash daju se rozwězaś, gaž znjemóžnijośo hardwarowe póspěšenje w nastajenjach swójogo wótgrawaka Flash (glejśo Pomoc wótgrawaka Flash - bok nastajenjow pokazaś Adobe za drobnostki). Aby hardwarowe póspěšenje w Flash znjemóžnił:

 1. Źiśo k toś tomu bokoju pomocy Adobe Flash Player.
 2. Klikniśo z pšaweju myškoweju tastuŹaržćo tastu Strg tłoconu, mjaztym až kliknjośo na logo wótgrawaka Flash na tom boku, a pótom na Einstellungen w kontekstowem meniju. Nastajenja wótgrawaka Adobe Flash se wócyniju.
 3. Klikniśo na symbol dołojce nalěwo we woknje nastajenjow wótgrawaka Adobe Flash, aby wótrězk Anzeige wócynił.
 4. Wótpórajśo kokulku z kašćika pódla Hardwarebeschleunigung aktivieren.

  fpSettings1.PNG
 5. Klikniśo na Schließen, aby wokno nastajenjow wótgrawaka Adobe Flash zacynił.
 6. Startujśo Firefox znowego.
Glědajśo: Słowa Einstellungen, Anzeige, Hardwarebeschleunigung aktivieren a Schließen słušaju k programoju Adobe Flash Player. Dokulaž serbskorěcna wersija toś togo programa njeeksistěrujo, su toś te słowa nimski pódane.

Šćitany modus w Flash znjemóžniś

Wažny: Slědujuce rozwězanje za nowu 64-bitowu wersiju Firefox njepłaśi za 64-bitowe źěłowe systemy Windows.

Šćitany modus Adobe Flash móžo pla někotarych wužywarjow wisanja abo wowalenja tykacow zawinowaś. Aby jen znjemóžnił,glejśo instrukcije Adobe pód nadpismom "Last Resort": Adobe Forums: How do I troubleshoot Flash Player's protected mode for Firefox?

Šćitany modus Adobe Flash móžo pla někotarych wužywarjow wisanja abo wowalenja tykacow zawinowaś. Aby jen znjemóžnił, pśewjeźćo slědujuce kšace:
Warnowanje: Šćitany modus jo wěstotna funkcija Adobe Flash, kótaraž jo pó standarźe zmóžnjona. Gaž znjemóžnjaśo šćitany modus Flash, znjemóžnjaśo wěstotny šćit.
 1. Zapódajśo about:config do adresowego póla a tłocćo .

  • Zwětšego pótom warnowanje about:config "Pśez to wy by mógał garantiju zgubiś!" se pokazujo. Klikniśo na Lubim, až budu wobglědniwy!Akceptěruju riziko, aby se k bokoju about:config dostał.
 2. Pytajśo za dom.ipc.plugins.flash.disable-protected-mode w lisćinje nastajenjow.
 3. Klikniśo dwójcy na nastajenje, aby jogo gódnotu wót false do true stajił. (Jolic nastajenje jo južo true, groni to, až šćitany modus Flash jo tuchylu znjemóžnjony.)
 4. Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a pótom na Skóńcyś Close 29 , aby Firefox dopołnje zacynił, aby změna se wustatkowała.
 5. Startujśo Firefox znowego.

Šćitany modus Adobe Flash móžo pla někotarych wužywarjow wisanja abo wowalenja tykacow zawinowaś. Aby jen znjemóžnił, glejśo instrukcije Adobe pód nadpismom "Last Resort": Adobe Forums: How do I troubleshoot Flash Player's protected mode for Firefox?

Šćitany modus Adobe Flash móžo pla někotarych wužywarjow wisanja abo wowalenja tykacow zawinowaś. Aby jen znjemóžnił, pśewjeźćo slědujuce kšace:
Warnowanje: Šćitany modus jo wěstotna funkcija Adobe Flash, kótaraž jo pó standarźe zmóžnjona. Gaž znjemóžnjaśo šćitany modus Flash, znjemóžnjaśo wěstotny šćit.
 1. Zapódajśo about:config do adresowego póla a tłocćo .

  • Zwětšego pótom warnowanje about:config "Pśez to wy by mógał garantiju zgubiś!" se pokazujo. Klikniśo na Lubim, až budu wobglědniwy!Akceptěruju riziko, aby se k bokoju about:config dostał.
 2. Pytajśo za dom.ipc.plugins.flash.disable-protected-mode w lisćinje nastajenjow.
 3. Klikniśo dwójcy na nastajenje, aby jogo gódnotu wót false na true stajił. (Jolic nastajenje jo južo true, groni to, až šćitany modus Flash jo tuchylu znjemóžnjony.)
 4. Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a pótom na Skóńcyś Close 29 , aby Firefox dopołnje zacynił, aby změna mógła se wustatkowaś.
 5. Startujśo Firefox znowego.
Šćitany modus Adobe Flash móžo pla někotarych wužywarjow wisanja abo wowalenja tykacow zawinowaś. Aby jen znjemóžnił, pśewjeźćo toś te kšace:
Warnowanje: Šćitany modus jo wěstotna funkcija Flash, kótaraž jo pó standarźe zmóžnjona. Gaž znjemóžnjaśo šćitany modus Flash, znjemóžnjaśo wěstotny šćit.
 1. Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk FirefoxKlikniśo na menijowej rědce na meni RědyKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Rědy a pótom na Dodanki. Rejtark zastajonika dodankow se wócynijo. Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a wubjeŕśo Dodanki. Zastojnik dodankow se wócynijo.

  Meni Dodanki
 2. Wubjeŕśo w rejtarku zastojnika dodankow wótrězk Tykace.
 3. Pytajśo Shockwave Flash w lisćinje tykacow a klikniśo na tłocašk Nastajenja.
 4. Wótpórajśo kokulku z kašćika pódla Šćitany modus Adobe Flash zmóžniś.
  Fx38-UI-AdobeFlash-protected-mode
  Pokaz: Aby wěcej zgónił, cytajśo nastawk Šćitany modus Adobe Flash.
 5. Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a pótom na Skóńcyś Close 29 , aby Firefox dopołnje zacynił, aby změna se wustatkowała.
 6. Startujśo Firefox znowego.

Druge rozwězanja

// Toś te pśijazne luźe su pomógli, toś ten nastawk pisaś: milupo. Móžośo teke pomagaś - zgóńśo, kak.

Jo toś ten nastawk wužytny był? Pšosym cakajśo…

Pśinosujśo ako dobrowólnik k pomocy Mozilla