Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Cannot add or change tags for bookmarks.

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi iamjayakumars

more options

I can add and delete bookmarks, but I cannot add, delete, or change tags from either the drop-down menu that appears when double-clicking the bookmark "star" or from "manage bookmarks. The option to manage tags appears, but nothing can be entered in the text fields nor are any of the drop-down items selectable.

I have not tried to add, delete, or change tags in several weeks so I cannot pinpoint if this only started with the current version (28.0) or if a previous version.

I can add and delete bookmarks, but I cannot add, delete, or change tags from either the drop-down menu that appears when double-clicking the bookmark "star" or from "manage bookmarks. The option to manage tags appears, but nothing can be entered in the text fields nor are any of the drop-down items selectable. I have not tried to add, delete, or change tags in several weeks so I cannot pinpoint if this only started with the current version (28.0) or if a previous version.

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Goto Firefox Menu > BookMarks > Show All Bookmark

  • All BookMark
    • Select your BoookMark which you need to change the tag, then you can see the Name, Location and Tags. Choose the Tag option to add, change and modify the tags.
more options

Are you trolling me or did you not read my post? I cannot add, delete, or change tags.

more options

Addendum: Trying to add, delete, or change tags after the first failed attempt locks up then crashes Firefox.

more options

Did you try in safemode?