Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Solved " Shockwave player plugin unresponsive "

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi kobe

more options

Solved - Shockwave player unresponsive" , Go to: control panel> programs and features> Turn Windows features on or off> Uncheck Windows Media Center> Uncheck Windows Media Player.

Solved - Shockwave player unresponsive" , Go to: control panel> programs and features> Turn Windows features on or off> Uncheck Windows Media Center> Uncheck Windows Media Player.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

What if people want to use Windows Media Player?

Also this is a forum to ask questions about firefox problems. Questions are not asked to solve others problems.