Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

When using two sceens, is there any shortcut-switches or other way to get Firefox to open up on the screen that the shortcut is run from?

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 28 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi guigs

more options

Ie. if I run the shortcut that I've placed on the primary desktop it opens on the primary screen, if I run the shortcut from the secondary desktop it opens on the secondary screen. Any help or suggestions would be appreciated.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

more options

Hi Prince3333,

I was looking at the shortcuts for the current Firefox and have you considered updating to Firefox 26?

It is also possible to Tab+Alt between screens, but essentially this is a limitation of the Operating System.