Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do you remove all your bookmarks ?

  • 2 trả lời
  • 23 gặp vấn đề này
  • 12036 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Mayoite

more options

I imported all my bookmarks from Internet Explorer 8 but not all of them came through. Then I exported the HTML file from IE and imported it into Firefox and all of them came through but got added onto the initial (partial) list. How do I remove the partial list of bookmarks so that I can avoid duplication ? Or how do I delete all the bookmarks from Firefox in one go so that I can import again from the IE HTML file  ?Thanks.

Giải pháp được chọn

To delete a lot of bookmarks at once, use the Library dialog. Either:

  • Ctrl+Shift+b
  • Bookmarks > Show All Bookmarks

In the left panel, click Bookmarks Menu. In the right panel, click the top item you want to remove, then press Shift+End to select all the way to the bottom, then right-click > Delete.

(I didn't actually test that last step, for obvious reasons!)

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 32

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

To delete a lot of bookmarks at once, use the Library dialog. Either:

  • Ctrl+Shift+b
  • Bookmarks > Show All Bookmarks

In the left panel, click Bookmarks Menu. In the right panel, click the top item you want to remove, then press Shift+End to select all the way to the bottom, then right-click > Delete.

(I didn't actually test that last step, for obvious reasons!)

more options

Thanks very much !!