Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do you retain "restore previous session" in your browser

  • 5 trả lời
  • 14 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Nellus

more options

Hi there

why does RESTORE PREVIOUS SESSION not work after a few sessions?

I use Firefox twice per day and each time I boot up my PC (WIndows 7), it prompts me to restore my previous session. I realised after a few of these boot-up sessions, it DOES NOT allow me to restore my previous session. Going to History, the tab "restore previous session" is unclickable too.

How does one RETAIN restore previous session PERMANENTLY? I'm using Firefox 24.0

Kindly advise me.

Thanks Joseph klubbheads@gmail.com

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

see if in your Profiles - Where Firefox stores your bookmarks, passwords and other user data if there is the file "sessionstore.bak"

more options

sure but how does one even get to sessionstore.bak?

more options

Try to open it with firefox

more options

And then after opening Firefox, and then what? If you're trying to help it'd be appreciative you are clear and complete with your instructions.

Thanks!

more options