Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Is there a way to keep the Firefox window on top of other applications windows when Firefox is minimized?

  • 3 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 39861 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi John99

more options

My goal is to watch a movie in a small Firefox window (upper left 1/3 of screen) while continuing to work in my other application.in the remaining portion of the screen.

Giải pháp được chọn

This addon ought to do the job

You will need to open your video in a window and not minimise it fully only shrink it to the size you want.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

This addon ought to do the job

You will need to open your video in a window and not minimise it fully only shrink it to the size you want.

more options

That did the trick! It's exactly what I was looking for. Thank you!

more options

Glad to have helped. Thanks for posting back.