Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Upgraded to 23.0.1 and now bookmarks toolbar only shows open tabs and not bookmarks. How to I fix?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 21 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jdins1

more options

Running Win 7 Home Premium. When I upgraded to Firefox 23.0.1, the Bookmarks Toolbar no longer shows my bookmarks which are in Bookmarks Toolbar but shows open tabs. If I uncheck "View Bookmarks Toolbar" the blank toolbar disappears, open tabs stay in there position. If I recheck "View Bookmarks Toolbar" a blank toolbar reopens but open tabs are on the toolbar. I tried to move a bookmark to the toolbar but all it does is open a tab of the location of the bookmark I tried to position on the toolbar.

Running Win 7 Home Premium. When I upgraded to Firefox 23.0.1, the Bookmarks Toolbar no longer shows my bookmarks which are in Bookmarks Toolbar but shows open tabs. If I uncheck "View Bookmarks Toolbar" the blank toolbar disappears, open tabs stay in there position. If I recheck "View Bookmarks Toolbar" a blank toolbar reopens but open tabs are on the toolbar. I tried to move a bookmark to the toolbar but all it does is open a tab of the location of the bookmark I tried to position on the toolbar.

Giải pháp được chọn

hello, please try to restore the default toolbar set as it's described in Navigation buttons like back, home, bookmarks and reload are missing

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

hello, please try to restore the default toolbar set as it's described in Navigation buttons like back, home, bookmarks and reload are missing

more options

Restoring the default toolbar did not resolve the issue but Resetting Firefox did.