Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

clear cookies but retain usernames and passwords

  • 1 trả lời
  • 5 gặp vấn đề này
  • 1580 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Firefox 21, if i clear cookies will all of my usernames and passwords be deleted? If so is there a way to prevent it? Terry

Giải pháp được chọn

If you clear cookies then websites won't remember you anymore and you need to login once again.

You will still have the passwords in the Profile Manager if you have saved them.

  • Tools > Options > Security: Passwords: "Saved Passwords" > "Show Passwords"

Websites remembering you and automatically log you in is stored in a cookie.

  • Create a cookie Allow exception to keep such cookies, especially for secure websites and when cookies expire when Firefox is closed.
  • Tools > Options > Privacy > Firefox will: "Use custom settings for history" > Cookies: Exceptions

You can let cookies expire when you close Firefox. Then you keep cookies with an allow exception. If you clear cookies manually then all specified cookies are removed including cookies with an allow exception.


Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

If you clear cookies then websites won't remember you anymore and you need to login once again.

You will still have the passwords in the Profile Manager if you have saved them.

  • Tools > Options > Security: Passwords: "Saved Passwords" > "Show Passwords"

Websites remembering you and automatically log you in is stored in a cookie.

  • Create a cookie Allow exception to keep such cookies, especially for secure websites and when cookies expire when Firefox is closed.
  • Tools > Options > Privacy > Firefox will: "Use custom settings for history" > Cookies: Exceptions

You can let cookies expire when you close Firefox. Then you keep cookies with an allow exception. If you clear cookies manually then all specified cookies are removed including cookies with an allow exception.


Được chỉnh sửa bởi cor-el vào