Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I delete history for a specific time range?

  • 1 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 3019 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi philipp

more options

I would like to delete my browsing history that is over three months old. I was trying to just delete from the history, but I cannot do more than one site at a time. Is there a way to delete multiple sites at one time or set up to automatically delete everything older than three months? I know that I can clear recent history easily, but it is the not recent history I want to delete easily.

Giải pháp được chọn

hello emily, normally in the library you can press ctrl+a to select all entries in a folder/category. this should make it easy to delete all the history entries at once.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

hello emily, normally in the library you can press ctrl+a to select all entries in a folder/category. this should make it easy to delete all the history entries at once.