Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Downloaded latest VLC Web Plugin ver but Firefox still show old version

  • 3 trả lời
  • 23 gặp vấn đề này
  • 73703 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jhep3304

more options

Downloaded VLC Web Plugin Version 2.0.5.0 and rebooted and restarted Firefox. Firefox Plug Ins still shows old version 2.0.2.0. When I check Firefox for latest version is says 2.0.2.0 is the latest and I'm up to date.

When I open VLC as a standalone it comes up as version 2.0.5.0.

Why is Firefox not incorporating the correct version?

Giải pháp được chọn

Version 2.0.2.0 shown in Plugins is the the version of the Firefox Plugin, not the VLC version. To see the VLC version, open VLC then Help > About. The Plugin version 2.0.2.0 has remained constant over the last few VLC updates and will likely not change until some revision is made to the Plugin, if needed.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 6

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Try to delete the pluginreg.dat file in the Firefox Profile Folder and maybe addons.sqlite as well to reset the plugin registry databases.

You can use this button to go to the Firefox profile folder:

  • Help > Troubleshooting Information > Profile Directory: Show Folder
more options

Giải pháp được chọn

Version 2.0.2.0 shown in Plugins is the the version of the Firefox Plugin, not the VLC version. To see the VLC version, open VLC then Help > About. The Plugin version 2.0.2.0 has remained constant over the last few VLC updates and will likely not change until some revision is made to the Plugin, if needed.

Được chỉnh sửa bởi TheOldFox vào

more options

Thanks, I understand. I went thru pages of questions before I gave up and posted my query. I appreciate the help.