Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

can't see my unsorted bookmarks

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cdhepper

more options

Clicking on the 'unsorted bookmarks' folder no longer shows a list of the bookmarks. Nothing happens. Have tried saving another link to that folder and still can't see it. Can see links in other bookmark folders and save links to other bookmark folders.

Giải pháp được chọn

This can be caused by a corrupted places.sqlite database file.

You can check for problems with the places.sqlite database file in the Firefox Profile Folder.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

This can be caused by a corrupted places.sqlite database file.

You can check for problems with the places.sqlite database file in the Firefox Profile Folder.

more options

Re-booting fixed the problem. Thanks!