Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why do Firefox buttons stop working?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

A few times each day, buttons like the close, minimize, and cascade buttons top working, and I can't switch tabs. When this happens I have to use the Firefox button and go to exit. The Firefox process remains running, so I have to exit it via task manager. Why does it do this?

A few times each day, buttons like the close, minimize, and cascade buttons top working, and I can't switch tabs. When this happens I have to use the Firefox button and go to exit. The Firefox process remains running, so I have to exit it via task manager. Why does it do this?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

This issue can be caused by an extension that isn't working properly.

Start Firefox in Safe Mode to check if one of the extensions (Firefox/Tools > Add-ons > Extensions) or if hardware acceleration is causing the problem (switch to the DEFAULT theme: Firefox/Tools > Add-ons > Appearance).

  • Do not click the Reset button on the Safe mode start window or otherwise make changes.