Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox skips rendering text in Canvas

 • 1 trả lời
 • 2 gặp vấn đề này
 • 125 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Please find below jsfiddle for reference

jsFiddle for Mozilla Firefox -- http://jsfiddle.net/ranu_mandan/EBmdf/

Javascript (FF)

var c=document.getElementById("myCanvas");
var ctx=c.getContext("2d");
ctx.font="30px Arial";

var counter = 0;
c.addEventListener('DOMMouseScroll',function(event){

  draw();

  return false;

}, false);

function draw(){  

  var j = ++counter;
  for(var i = 0; i < 10000; i++){
  ctx.clearRect(0, 0, c.width, c.height);
  ctx.fillText("Hello World " + j ,10,50);
  }

 }

jsFiddle for Google Chrome -- http://jsfiddle.net/ranu_mandan/mk5rZ/

Javascript (Chrome)

var c=document.getElementById("myCanvas");
var ctx=c.getContext("2d");
ctx.font="30px Arial";

var counter = 0;
c.addEventListener('mousewheel',function(event){

  draw();

  return false;

}, false);

function draw(){  

 var j = ++counter;
 for(var i = 0; i < 10000; i++){
  ctx.clearRect(0, 0, c.width, c.height);
  ctx.fillText("Hello World " + j ,10,50);
 }
}

HTML

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<span>Scroll on below canvas</span>
<br/>  
<canvas id="myCanvas" width="600" height="100" style="border:5px solid #d3d3d3;">
Your browser does not support the HTML5 canvas tag.</canvas>
</body>
</html>

Now try Scrolling fast using mouseWheel on canvas on above fiddles , you will find numbers are skipped in Firefox , whereas Google Chrome renders smoothly without skipping the numbers.

How to make rendering similar to Google Chrome in Firefox browser ?

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

A good place to ask advice about web development is at the MozillaZine "Web Development/Standards Evangelism" forum.

The helpers at that forum are more knowledgeable about web development issues.
You need to register at the MozillaZine forum site in order to post at that forum.