Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox Toolbar Icons Now Flat after update 14.0.1?

  • 2 trả lời
  • 13 gặp vấn đề này
  • 252 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi ChrisCullen

more options

All of the tool bar icons are now flat and look terrible is there a hidden setting some where to restore the 3D icons?

Giải pháp được chọn

There is no setting to change the buttons, but the Classic (Small) Toolbar Buttons extension appears to do what you want - https://addons.mozilla.org/firefox/addon/cstbb/

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 5

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

There is no setting to change the buttons, but the Classic (Small) Toolbar Buttons extension appears to do what you want - https://addons.mozilla.org/firefox/addon/cstbb/

more options

Thanks for that looks great again :) so why the change to flat? is it to copy other browsers or was there actually some mysterious benefit to this ? Even the new ms office is boasting about flat icons ugh!