Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Lastpass passcard editing broken in FF 13.0

  • 4 trả lời
  • 12 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi silkphoenix

more options

After installing Firefox 13.0 my Lastpass plugin has started functioning improperly.

When I edit an existing Lastpass passcard, it opens fine and allows me to edit it ONCE. When I close the Lastpass edit dialog, it will not open again until I log out of the Lastpass plugin app and log back in. Then I get one more shot, etc., etc.

This broke after installing 13.0. Still works fine in IE and Chrome. Reported to Lastpass tech support also.

After installing Firefox 13.0 my Lastpass plugin has started functioning improperly. When I edit an existing Lastpass passcard, it opens fine and allows me to edit it ONCE. When I close the Lastpass edit dialog, it will not open again until I log out of the Lastpass plugin app and log back in. Then I get one more shot, etc., etc. This broke after installing 13.0. Still works fine in IE and Chrome. Reported to Lastpass tech support also.

Giải pháp được chọn

Lastpass has fixed this in latest pre-build. Also a new, improved user interface.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

You should also contact lastpass support, support@lastpass.com

more options

Done--see original post. It's an open incident at Lastpass currently.

more options

Giải pháp được chọn

Lastpass has fixed this in latest pre-build. Also a new, improved user interface.

more options

Porschefan -- Thank you for posting your finding. I have this problem since I updated to FF 13 and I thought it was Firefox incompatibility. I'll wait for LastPass to release the new version.