Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

get this message when starting Firefox 5.0: procedure entry point CERT_FindSubjectKeyIDExtension could not be located in the dynamic link library nss3.dll

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2373 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi anapoli

more options

get this message when starting Firefox 5.0: procedure entry point CERT_FindSubjectKeyIDExtension could not be located in the dynamic link library nss3.dll

Giải pháp được chọn

Hi,

You can try to install the latest version over the current one: https://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Hi,

You can try to install the latest version over the current one: https://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/

more options

Which security software (firewall, anti-virus) do you have?

more options

Thank you; after installing the latest version, I am able to use Firefox again.