Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox crashes whenever I try to open it.

  • 2 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Pickwick42

more options

Firefox crashes when I try to open it. This has been happening for days. It began without warning and I was not aware of any changes or updates before it first happened. I tried to open in Safe Mode, without success. No Firefox updates done just before failure.

Firefox crashes when I try to open it. This has been happening for days. It began without warning and I was not aware of any changes or updates before it first happened. I tried to open in Safe Mode, without success. No Firefox updates done just before failure.

Giải pháp được chọn

Download Firefox

And run the install

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Download Firefox

And run the install

Được chỉnh sửa bởi iMarshmellow vào

more options

Thank you. I uninstalled and then installed. I thought I would lose all my bookmarks by doing so but no, they are still there.

Very happy now!