Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how do i stop firefox from blocking web sites?

  • 2 trả lời
  • 19 gặp vấn đề này
  • 647 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

Almost every time I open a new window, a little toolbar pops up that tells me ,"Firefox " has blocked this site! It gives me the option to "ALLOW". When I click on "ALLOW" , the site will open. I have the pop-up blocker turned off, so why does Firefox keep blocking me??? It is very frustrating!

Almost every time I open a new window, a little toolbar pops up that tells me ,"Firefox " has blocked this site! It gives me the option to "ALLOW". When I click on "ALLOW" , the site will open. I have the pop-up blocker turned off, so why does Firefox keep blocking me??? It is very frustrating!

Giải pháp được chọn

Options > Advanced - General - Accessibility
[ ] Warn me when websites try to redirect or reload the page.

If that is check-marked, click on it to remove that check-mark.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 4

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Without seeing a screenshot, it's difficult to diagnose what the problem is.

My first guess would be that it may be that you have your Parental Controls enabled on firefox, if that is the case you should check out Block and unblock websites with parental controls on Firefox to see of you can find the answer there.

more options

Giải pháp được chọn

Options > Advanced - General - Accessibility
[ ] Warn me when websites try to redirect or reload the page.

If that is check-marked, click on it to remove that check-mark.