Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

The download window pops up when file is downloading but doesn't show download status or retain of list of downloads as in the past - how do I restore this option?

  • 3 trả lời
  • 13 gặp vấn đề này
  • 71 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi X-warrior

more options

Formerly the download window showed the status of the download in process and retained a list of downloaded files until I cleared the list. Now a blank download window pops up automatically when I download a file. The window doesn't reflect the status of the download, download name, etc. There is no display of downloaded files. How do I restore the function of the download window? I've checked the option to show download window when downloading.

Formerly the download window showed the status of the download in process and retained a list of downloaded files until I cleared the list. Now a blank download window pops up automatically when I download a file. The window doesn't reflect the status of the download, download name, etc. There is no display of downloaded files. How do I restore the function of the download window? I've checked the option to show download window when downloading.

Giải pháp được chọn

Check some settings:


If this reply solves your problem, please click "Solved It" next to this reply when signed-in to the forum.Not related to your question, but...

You may need to update some plug-ins. Check your plug-ins and update as necessary:

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 3

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Check some settings:


If this reply solves your problem, please click "Solved It" next to this reply when signed-in to the forum.Not related to your question, but...

You may need to update some plug-ins. Check your plug-ins and update as necessary:

more options

Thanks for the quick response - options - privacy - remember download history solved the issue.

more options

Worked for me too. options->options->privacy->remember download history