Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I stop the Downloads folder from constantly reappearing?

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 16 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi khasut

more options

Every time I open or restart Firefox 9, the Downloads folder in My Documents keeps recreating itself. I have downloads set to always ask me where to go, and I have absolutely no need of a special Downloads folder. How can I get FF to stop creating this folder? Annoying to have to delete it every time - and I like FF to do what I tell it to.

Every time I open or restart Firefox 9, the Downloads folder in My Documents keeps recreating itself. I have downloads set to always ask me where to go, and I have absolutely no need of a special Downloads folder. How can I get FF to stop creating this folder? Annoying to have to delete it every time - and I like FF to do what I tell it to.

Giải pháp được chọn

See:

  • Bug 474718 – Empty "Downloads" folder should not be created when opening main page of options dialog with a custom download directory set
  • Bug 649940 – Opening the preferences dialog with the default settings active always creates the "Downloads" folder

(please do not comment in bug reports)

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

See:

  • Bug 474718 – Empty "Downloads" folder should not be created when opening main page of options dialog with a custom download directory set
  • Bug 649940 – Opening the preferences dialog with the default settings active always creates the "Downloads" folder

(please do not comment in bug reports)

more options

One of the suggested workarounds in the bug report worked. I changed the 'Save files to' folder, then changed back to selecting my own download location - all fixed. Thanks!