Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Where can I find previous versions of Firefox for testing

  • 3 trả lời
  • 36 gặp vấn đề này
  • 137 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi rmeske

more options

We develop web based training and need to be able to test for compatibility with older versions of Firefox. Where can we download an official copies of each version?

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

more options

this makes no sense at all!

more options

When you are developing web apps and need to support multiple browser platforms you must be able to test even previous versions. Not everyone upgrades immediately with each new release of software, especially corporations.