Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why is my website coming up garbled in FF on Linux? Please see: http://browsershots.org/screenshots/315af59dc5b2113df2182d47a0983f2f or http://browsershots.org/http://www.nextlevelwebworks.com/

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options
Why is my website coming up garbled in FF on Linux? Please see: [http://browsershots.org/screenshots/315af59dc5b2113df2182d47a0983f2f http://browsershots.org/screenshots/315af59dc5b2113df2182d47a0983f2f] or [http://browsershots.org/http://www.nextlevelwebworks.com/ http://browsershots.org/http://www.nextlevelwebworks.com/]

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

looks like a problem with an unsupported method of gzip compression that the server uses to send the file.

It displays fine if I disable gzip by removing it from the pref network.http.accept-encoding

So you need to check the server settings regarding gzip compression.

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào