Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Error message says to uncheck "work offline: don't see that option.

  • 1 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Firefox is currently in offline mode and can't browse the Web. Uncheck the "Work Offline" menu item, then try again.

Firefox is currently in offline mode and can't browse the Web. Uncheck the "Work Offline" menu item, then try again.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options
  • Firefox > Web Developer > Work Offline
  • File > Work Offline

  • Press F10 or tap the Alt key to bring up the "Menu Bar" temporarily if the Menu Bar is hidden.
  • Use "Firefox > Options" instead of "Tools > Options" if the menu bar is hidden.