Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

What does this mean :Firefox can't find the server at www.xn--&-8ga.com.

  • 1 trả lời
  • 23 gặp vấn đề này
  • 38 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I get the following message"Firefox can't find the server at www.xn--&-8ga.com." every time I double click on to my Firefox Icon on my Desktop to log in. I always have to choose the option of open new session and every time I open up a new window I get several "Restore Session" windows opening and I would have to manually close each one just to get to the one that is operational. Please help me to get ride of this error message

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You may be infected with malware.

See: [/questions/860893]