Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

cannot print webpage blank ejected

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 38 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Hasan

more options

when trying to print page from web site where print icon is exhibited, the printer only ejects blank page.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Printing a web page

Problems printing web pages

Check and tell if its working.