Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Customize:add new tool bar fails to add Tool Bar to View:Tool Bars.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi MrDon12401

more options

On the Mac with Lion and latest version of Firefox. Bookmark bar is filed and I am attempting to add a new tool bar to use with a specific set of bookmarks.

After adding a new tool bar from the Customize menu, I can find no indication that anything has happened.

How do I add a new tool bar to the 4 tool bars listed in View tool bars, and displayed?

On the Mac with Lion and latest version of Firefox. Bookmark bar is filed and I am attempting to add a new tool bar to use with a specific set of bookmarks. After adding a new tool bar from the Customize menu, I can find no indication that anything has happened. How do I add a new tool bar to the 4 tool bars listed in View tool bars, and displayed?

Được chỉnh sửa bởi MrDon12401 vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

I have the answer. I had failed to add to the new toolbar before closing the customize window. Without this step the toolbar is not created.