Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Will Firefox 6 be able to support '1 Password', eventually?

  • 3 trả lời
  • 133 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Dan Warne

more options

Until this version "1 Password" has been supported. I miss not being able to use it now.

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (3)

more options
more options

Giải pháp được chọn

And now a final (non-test) version of 1Password is available for Firefox 6:

http://forum.agilebits.com/index.php?/topic/6593-first-build-of-1password-extension-for-firefox-6/

more options

For anyone who doesn't like the new style 1Password extension, you can get an old-style one that's still compatible with Firefox 6 here:

http://aws.cachefly.net/dist/1P/mac/ff/legacy_firefox6@1password.com.xpi