Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I've updated to latest v. but I continually get the 'new to Firefox' page and keep losing my homepage. Why is this so?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I've been using Firefox for ages and really like it. So I was disappointed when I updated to the latest version of firefox, only to discover an annoying glitch. Every time I jump on the net, I'm always greeted with 2 tabs; the 'New to Firefox' page, and the Google page. It's constantly changing my homepage to point to Google, and I am constantly having to reset this. Could you explain why this is happening?

I've been using Firefox for ages and really like it. So I was disappointed when I updated to the latest version of firefox, only to discover an annoying glitch. Every time I jump on the net, I'm always greeted with 2 tabs; the 'New to Firefox' page, and the Google page. It's constantly changing my homepage to point to Google, and I am constantly having to reset this. Could you explain why this is happening?

Tất cả các câu trả lời (1)