Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I updated to Firefox 5, "about Firefox" shows the new version in the browser window, but my shortcut buttons still show "Firefox 4.0 Beta 10"

  • 4 trả lời
  • 113 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi finitarry

more options

I updated to Firefox 5, under the help button in the browser "about Firefox" shows the new version, but my shortcut buttons on my monitor still show "Firefox 4.0 Beta 10". Most updates also update the shortcut buttons. Is there a way I can do this?

Giải pháp được chọn

Your user-agent indicates that you are using Firefox 5. You could change the name of the shortcut to read just "Firefox". You can name a shortcut anything you want.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Giải pháp được chọn

Your user-agent indicates that you are using Firefox 5. You could change the name of the shortcut to read just "Firefox". You can name a shortcut anything you want.

more options

Right-click that desktop shortcut and select Rename.

more options

In my case, "about" does not indicate that I have 5.0. It shows 4.0.1, and also Yahoo Firefox 1.7.

more options

I just updated to Firefox 5. About Firefox shows me no version number at all. I had to look at Help > Troubleshooting Information to see the version number.

Update: I saw the version number after changing themes. I guess it depends on what theme you use.

Được chỉnh sửa bởi finitarry vào