Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why won't google search box completions work?

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 26 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi stevew

more options

When I type a query into the google search box, suggested completions are listed in a box which opens below. But when I click on one of these the list disappears and I'm left just with the characters that I've typed.

When I type a query into the google search box, suggested completions are listed in a box which opens below. But when I click on one of these the list disappears and I'm left just with the characters that I've typed.

Giải pháp được chọn

Known problem with the Google Toolbar extension.
http://www.google.com/support/toolbar/bin/static.py?page=known_issues.cs

If you use the Up / Down arrow keyboard keys, you can navigate the drop-down, then use the Enter key to select the highlighted item.

That's the best suggestion I have, short of the developer fixing that problem (and others).

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Known problem with the Google Toolbar extension.
http://www.google.com/support/toolbar/bin/static.py?page=known_issues.cs

If you use the Up / Down arrow keyboard keys, you can navigate the drop-down, then use the Enter key to select the highlighted item.

That's the best suggestion I have, short of the developer fixing that problem (and others).