Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Computer won't handle 4.0 upgrade. How do I get my old version back?

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cindycz

more options

I just upgraded Firefox to 4.0, but when trying to open the application, my MAC operating system will not handle this version. How can I download an older version that will work on OSX?

Giải pháp được chọn

Firefox 4 requires at least OS X 10.5 and an Intel Mac. There is a third party version of Firefox 4 that runs on OS X 10.4/10.5 and PPC Macs, for details see http://www.floodgap.com/software/tenfourfox

If you prefer, you can get the latest version of Firefox 3.6 from http://www.mozilla.com/en-US/firefox/all-older.html

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Firefox 4 requires at least OS X 10.5 and an Intel Mac. There is a third party version of Firefox 4 that runs on OS X 10.4/10.5 and PPC Macs, for details see http://www.floodgap.com/software/tenfourfox

If you prefer, you can get the latest version of Firefox 3.6 from http://www.mozilla.com/en-US/firefox/all-older.html