Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

When using the print command Firefox 4 crashes or sometimes just won't print certain pages.

  • 1 trả lời
  • 60 gặp vấn đề này
  • 21 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Amylogamy

more options

When using the print command Firefox 4 will crash, print certain pages or print none of them on certain web sites. Is there a fix to this?

When using the print command Firefox 4 will crash, print certain pages or print none of them on certain web sites. Is there a fix to this?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

I have the same problem and so does anther person. We all have different printers. My Printer works OK with other browsers and applications like Reader X. I am still waiting for a solution. Read my posts to see how to do a Crash report

Được chỉnh sửa bởi Amylogamy vào