Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how to remove the frame around toolbar buttons?

  • 2 trả lời
  • 8 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi greatoe

more options

When toolbar is set to show icon only, there's a frame around the icon, making the icon look 3D.

When toolbar is set to show icon and text, there's no frame around the icon.

My question is, how to remove the frame around the icon when toolbar is set to show icon only?

When toolbar is set to show icon only, there's a frame around the icon, making the icon look 3D. When toolbar is set to show icon and text, there's no frame around the icon. My question is, how to remove the frame around the icon when toolbar is set to show icon only?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Just move all your buttons from the navigation toolbar to the bookmarks bar and you'll be happy!

more options

Thanks nukeUS, however, it seems your advice won't help.

The frame around the icon still exist when I moved the buttons to the bookmarks bar.

I use Firefox 4 on Mac OS X 10.6.7.