Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

new url not displaying in location bar when clicking on a link

  • 4 trả lời
  • 9 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jb76

more options

This is a peculiar issue I have just noticed. Since upgrading to FF v4.0 RC1, It seems whenever I click on a link either in a webpage or in a google search (even opening a bookmarked link), when the new page opens, the url of the new page does not appear in the location bar. Instead, the previous page's url still shows in the location bar. Has anyone else noticed this?

Giải pháp được chọn

Please click the Solved button next to the answer that solved your Firefox support issue, when you are logged in.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (4)

more options
more options

I just discovered it was because of the IE Tab extension. Removing that extension solved the problem.

more options

Giải pháp được chọn

Please click the Solved button next to the answer that solved your Firefox support issue, when you are logged in.

more options

ah okee - very sorry about that... ill click it now :)