Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I can't open a new tab. The new tab appears, but when I click on it, it won't do anything

  • 3 trả lời
  • 24 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Alan James

more options

When I try to open a new tab to the right of my very first tab when I open Firefox, it won't open a new tab. The only way I can get a new tab is to right click on a link somewhere on my homepage and tell it to open a new tab for that link.

When I try to open a new tab to the right of my very first tab when I open Firefox, it won't open a new tab. The only way I can get a new tab is to right click on a link somewhere on my homepage and tell it to open a new tab for that link.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Try uninstalling the Ask toolbar and it should work again. There is a compatibility issue with the Ask toolbar and the current version of Firefox.

more options

You're a legend TonyE, thanks heaps it works.

more options

Hey, Thanks. It worked!!! I don't use the Ask Toolbar anyway. Glad to get rid of it.

Được chỉnh sửa bởi Alan James vào