Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I am using firefox 3.6.13 with windows xp which microsoft .Net Framework works best with it

  • 1 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

I downloaded .Net Frameworks 3.5 but it says it does not work with firefox 3.6.13 .... I was using Net Frameworks 2.0 which was working fine....do I need Net Frameworks 3.5?

Tất cả các câu trả lời (1)