Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

i can not get the link to chang my password

  • 1 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

i forgot my password to my firefox sync and i did the reset telling it was going to send me a link to my email to change it, but i get no link sent to my email. help

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You can find the sync password and the sync key in the password manager on the computer where you originally created that sync account.

Look for:

  • chrome://weave (Mozilla Services Password)
  • chrome://weave (Mozilla Services Encryption Passphrase)

Tools > Options > Security: Passwords: "Saved Passwords" > "Show Passwords"