Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

"Apply Downloaded Update Now..." is stuck

  • 1 trả lời
  • 84 gặp vấn đề này
  • 127 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

other versions of ff on comp not affected, just on my user acct. ff is already updated to .12, yet "Apply Downloaded Update Now..." for ver.11 still remains instead of "Check for Updates" under Help

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Run the Firefox program once as Administrator (right-click: Run as Administrator).

If that doesn't help then do a clean (re)install.

Download a fresh copy of Firefox (http://www.mozilla.com/firefox/all.html) and do a reinstall of Firefox on top of the current version.
If that still causes the same problem then do a clean reinstall and remove the Firefox program folder.

See also: