Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

If I unchecked the boxes for navigation, bookmarks and menu at the top of the browser, how do I get them back?

  • 1 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TonyE

more options

At the top of the browser, you can right click, then uncheck the boxes for the navigation, bookmark and menu bars. This makes the window larger. However, since I unchecked all three, I can no longer right click to get them back. When I move my mouse to the top of the browser and right click, all it asks me is if I want to reload the current tab or open a new one. I want to be able to check those options again to view my toolbars.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

See Restore the Menu bar in Firefox for details of how to get them back.